SUOMEN PYRENELÄISET r.y. JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET

JALOSTUSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Yhdistyksen jalostustoimikuntaan kuuluu vähintään kuusi (6) jäsentä ja puheenjohtaja. Hallitus nimittää jalostustoimikunnan puheenjohtajan, joka yhteistyössä hallituksen kanssa muodostaa jalostustoimikunnan, jonka jäseninä toimivat kunkin kolmen rodun kaksi edustajaa.

Jalostustoimikunnalla on sihteeri, joka valitaan toimikunnan jäsenten keskuudesta. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja ja/tai sihteeri allekirjoittavat toimikunnan puolesta asiakirjat ja kirjeenvaihdon.

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMIKAUDET

Jalostustoimikunnan puheenjohtajan kausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja voidaan valita uudestaan toimikauden päättyessä. Jalostustoimikunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Ensimmäistä kertaa toimikuntaa valittaessa kolmen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja nämä kolme valitaan arvalla. Jalostustoimikunnan jäsenet voidaan valita uudestaan toimikauden päättyessä.

Jalostustoimikunnan jäsenten toimikaudet lasketaan kalenterivuosittain. Toimikausien vaihtuessa jalostustoimikunnan pj:n ja hallituksen on valittava uudet jäsenet kuluvan vuoden joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä. Toimikunnan jäsenen erotessa kesken toimikautensa uusi jäsen valitaan toimikunnan puheenjohtajan ja yhdistyksen hallituksen yhteistyönä.

JALOSTUSTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on päätösvaltainen kun asian käsittelyyn osallistuvat puheenjohtaja tai kokouksen puheenjohtaja ja pyreneittenkoirasekä pyreneittenpaimenkoiraedustaja. Kokouksen koollekutsujana toimii jalostustoimikunnan puheenjohtaja tai puheenjohtajan pyynnöstä sihteeri.

JALOSTUSTOIMIKUNNAN KOKOUKSET

Toimikunta voi pitää kokouksensa myös sähköisesti tai puhelimitse. Toimikunta kokoontuu tarpeen mukaan. Kokouksista on oltava erillinen pöytäkirja. Asiat joita ei saada toimikunnassa päätettyä tulee viedä hallituksen käsittelyyn.

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TALOUS, TOIMINTASUUNNITELMA JA – KERTOMUS

Jalostustoimikunta toimii Suomen Pyreneläiset ry:n hallituksen alaisuudessa. Menoerät ja tulojen hankintaan liittyvät päätökset tulee hyväksyttää hallituksella ennen toimeenpanoa. Jalostustoimikunta valmistelee ja esittelee hallitukselle toimintakertomuksensa vuosittain ennen vuosikokousta hallituksen antaman aikataulun mukaisesti. Jalostustoimikunta valmistelee ja esittelee toimintasuunnitelmansa vuosittain ennen syyskokousta hallituksen antaman aikataulun mukaisesti.

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Toimikunnan jäsenten tulisi edustaa monipuolisesti yhdistyksen edustamien rotujen ja rotumääritelmien sekä jalostuksen tuntemusta.

Kehittääkseen jalostustoimikunnan asiantuntemusta Suomen Pyreneläiset ry kurssittaa toimikunnan jäseniä tarpeen mukaan. Kurssimaksut maksetaan kuittia vastaan. Mikäli jäsen eroaa tehtävästään kesken toimikauden tulee yhdistyksen maksamien kurssien summa palauttaa Suomen Pyreneläiset ry:lle.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on vaalia edustamiensa rotujen tilaa ja kehitystä maassamme. Jalostustoimikunta kerää, välittää, tallentaa ja arkistoi rotujaan koskevaa tietoutta. Lisäksi jalostustoimikunta huolehtii edustamiensa rotujen kasvatukseen ja jalostukseen liittyvästä neuvonnasta ja opastamisesta sekänoudattaa Jalostuksen Tavoite Ohjelmien (JTO) ja jalostustoimikunnan toimintaperiaatteita.

Toimikunnan tehtävät lyhyesti:

  1. Toimikunta seuraa edustamiensa rotujen tilaa ja ohjaa rotujen kehitystä neuvovassa ja opastavassa mielessä.
  2. Toimikunta vastaa jalostustiedusteluihin rotujen suositusten mukaisesti. Toimittaa lehteen ja verkkosivuille menevän materiaalin webmasterille, pentuvälittäjille ja päätoimittajalle ja huolehtii ,jalostussuositukset täyttävien urosten listan päivityksestä.
  3. Toimikunta osallistuu rotujaan koskevien koulutusmateriaalien laatimiseen, jalostustarkastusten, kasvattajapäivien ym. tapahtumien järjestelyihin.
  4. Toimikunta kerää ja tallentaa edustamiensa rotujen tietoja. Tiedot päivitetään Suomen Kennelliiton, koiran omistajan sekä kasvattajan ilmoitusten mukaisesti.
  5. Toimikunta jakaa tietoa rodun harrastajille, kasvattajille ja muille yhteistyökumppaneille.
  6. Toimikunta tekee vuosittaiset yhteenvedot kaikista kolmesta rodusta.
  7. Toimikunta huolehtii JTO:n päivityksistä sovitun aikataulun mukaisesti.
  8. Toimikunnan jäsenet antavat neuvoja ja opastusta sähköpostitse ja puhelimitse.

Toimikunta toivoo yhteistyötä harrastajien ja kasvattajien kanssa mahdollisimman kattavien tietojen kokoamisessa. Toimikunta laatii ja käyttää tarkoitukseen sopivia lomakkeita. Arkistoinnista, sähköisistä ja paperiversioista vastaa toimikunnan sihteeri. Materiaalin häviämisen ehkäisemiseksi kaikesta materiaalista on oltava arkistossa myös paperituloste. Historian säilyttämiseksi mm. koirien terveyteen, kirjeenvaihtoon ja kokouksiin liittyvää materiaalia ei saa tuhota.

Yllä olevat jalostustoimikunnan toimintaperiaatteet vahvistaa yhdistyksen kokous.

Jalostustoimikunnan yhteystiedot
tulostettava versio
Syyskokouksen 2020 dokumentit

2020-11-05 20:30:39

Kevätkokouksen dokumentit

2020-06-05 17:57:17

Jalostusuroslista

2020-05-07 08:46:36

Tärkeä tiedote jäsenistölle!

2020-03-18 16:18:02

JÄSEN, OSALLISTU TÄSTÄ LINKISTÄ YHDISTYKSEN JÄSENK

2020-02-24 19:20:51

Syyskokouksen dokumentit

2019-12-23 10:54:08

Uutiset kokonaisuudessaan sekä lisää uutisia löytyy täältä.