Suomen Pyreneläiset ry:n säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Suomen Pyreneläiset r.y ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pyreneittenkoirien sekä Pyreneittenpaimenkoirien kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä levittää tietoa näistä roduista, hoidosta, pidosta ja käytöstä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa :

 1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa
 2. järjestämällä neuvonta-, koulutus- sekä keskustelutilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä ja -kokeita sekä kilpailuja yms
 3. tiedottamalla kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuuteen
 4. seuraamalla harrastamiensa rotujen sekä muun kenneltoiminnan kehitystä niin koti- kuin ulkomailla sekä tekemällä alan kehittämiseen pyrkiviä aloitteita
 5. ylläpitämällä yhteyksiä maan kennelkeskusjärjestöön sekä muihin kenneljärjestöihin, niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä toimittamalla näille tietoa ja apua harrastamiensa rotujen puitteissa
 6. noudattamalla Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:n antamia ohjeita ja sääntöjä.

3 § TOIMINTA

Yhdistyksen toiminta kattaa koko maan. Varoja kerätään jäsenmaksuilla, järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ynnä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteää omaisuutta

4 § KIELI

Yhdistyksen toiminnassa käytetään molempia kotimaisia kieliä, kuitenkin siten, että yhdistyksen julkaisut ja kiertokirjeet voidaan laatia yksinomaan suomen kielellä. Kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.

5 § JÄSENYYDET

Yhdistys voi olla jäsenenä sekä koti- että ulkomaisissa kenneljärjestöissä. Yhdistys on Suomen kennelliitto - Finska Kennelklubbe r.y :n jäsen.

6 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, tuomarijäseniä tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä henkilö suoritettuaan syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Perhejäsenen, joka on varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva henkilö, jäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta eikä oikeuta saamaan yhdistyksen virallista julkaisua. Tuomarijäseneksi hallitus voi kutsua rodun koti- tai ulkomaisen ulkomuototuomarin. Kunniapuheenjohtajaksi (ainoastaan yksi kerrallaan) tai kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan ¾ annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajalla, tuomari- ja kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

7 § JÄSENOIKEUDET

Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia. Alle 15-vuotiaalla jäsenillä on puhevalta.

8 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen syyskokous määrää vuosittain jäsenmaksujen suuruudet.

9 § JÄSENEN EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Jäsen on vapaa jäsenyydestään ja sen aiheuttamista velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alusta.

10 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, ellei hän ole kehotuksesta huolimatta suorittanut jäsenmaksuaan. Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä :

 1. on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa
 2. on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y :stä
 3. on rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti

11 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Lisäksi vuosikokous valitsee kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta paitsi puheenjohtajalla yksi (1) vuosi. Hallitus nimeää sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt sekä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vuosittain on erovuorossa 4 varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla hallitusta ensi kertaa valittaessa. Hallituksen puheenjohtaja sekä erovuoroiset jäsenet valitaan vuosittain. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

12 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään 4 sen jäsentä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla. Vaikka hallitus olisi täysimääräinen se voi oikeuttaa varajäsenet osallistumaan kokouksiinsa. Tällöin hallituksen ollessa päätösvaltainen varajäsenillä ei ole äänioikeutta. Hallitus voi kutsua avukseen ulkopuolisia asiantuntijoita. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta henkilövaaleissa arpa.

13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on :

 1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön
 2. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen ja muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä vuodelta
 3. laatia tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 4. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta ja
 5. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto.

14 § TOIMINTAVUOSI

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain.

15 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Vuodessa järjestetään kaksi varsinaista kokousta , syyskokous sekä vuosikokous. Kutsu kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen julkaisussa 14 vuorokautta ennen kokousta. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 4. vahvistetaan jäsenmaksut seuraavalle vuodelle
 5. vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 7. valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöjen kokouksiin
 8. hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 4. esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 5. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 7. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 8. valitaan hallituksen varajäsen erovuoroisen tilalle
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heidän varahenkilönsä
 10. hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

16 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava vähintään ¾ annetuista äänistä. Toisen kokouksista on oltava vuosikokous.

18 § LAKKAUTUNEEN YHDISTYKSEN VARAT

Yhdistyksen purkautuessa tulevat sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa tai eläinsuojelua ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.

19 § YHDISTYSLAKI

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

© Suomen Pyreneläiset r.y.
CVS $Revision: 2.2 $ $Date: 2004/02/16 18:58:12 $