Jalostussuositukset

Jalostustoimikunnan toimintaperiaatteet

Suomen Pyreneläiset -yhdistyksen jalostustoimintaa ohjaa jalostustoimikunta, johon kuuluu neljä hallituksen nimeämää jäsentä. Jäseniä valittaessa pyritään molempien rotujen tasapuoliseen edustukseen jalostustoimikunnan kokoonpanossa, jolla taataan riittävä asiantuntemus kummankin rodun jalostusta ohjattaessa.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on seurata ja pyrkiä ohjaamaan neuvovassa ja opastavassa mielessä edustamiensa rotujen tilaa ja kehitystä maassamme. Tätä tarkoitusta varten jalostustoimikunta pyrkii keräämään mahdollisimman paljon tietoja kummankin rodun kannasta; hyvistä, vahvoista puolista kuin myös sairauksista, luonnevioista, purentavirheistä, kasvuhäiriöistä jne. Sen tehtävänä on myöskin seurata koirayksiköiden jälkeläisosuuksia.

Jalostustoimikunta kerää tietoja virallisista näyttelyarvosteluista sekä Suomen Kennelliitosta saapuvien virallisten lonkka-, kyynärävarsi- ja silmälausuntojen pohjalta. Tulevaisuudessa se toivoo myöskin saavansa lisätietoja jalostustarkastusten sekä mahdollisten kyselyjen ja tutkimusten kautta. Koska vain murto-osa koirakannastamme käy näyttelyissä, toivoo jalostustoimikunta kasvattajien apua ja yhteistyötä mahdollisimman kattavien tietojen kokoamisessa.

Jalostustoimikunta toimii harrastuspohjalla ja toivookin pentujen teettämistä suunnittelevien koiranomistajien tekevän kirjallisen jalostustiedustelun hyvissä ajoin, mieluiten kaksi kuukautta ennen suunniteltua astutusta. Jalostustoimikunta pyrkii parhaansa mukaan avustamaan sopivan uroksen valitsemisessa ,sitoutuu vastaamaan tiedusteluihin mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kahden kuukauden kuluessa.

Jalostustoimikunta on suunnitellut erityisen jalostustiedostelukaavakkeen, joka on tilattavissa jalostustoimikunnan jäseniltä.

Jalostustiedustelukaavakkeen voi myös täyttää tästä .

Jalostussuositukset

Jalostukseen tulisi käyttää vain mahdollisimman tyypillisiä, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyvänluonteisia koiria.

Jalostukseen käytettävien pyreneittenkoirien (uroksen/nartun) tulee olla vähintään 24 kk vanhoja ja pyreneittenpaimenkoirien vähintään 18 kk. (uroksen/nartun)

Jalostukseen käytettävän nartun yläikärajaksi suositellaan seitsemää vuotta.

Narttu voi saada pennut korkeintaan kymmenen kuukauden välein

Jalostukseen käytettävän pyreneittenpaimenkoiran (uroksen/nartun) tulee olla vähintään 18 kk vanhoja. Nartun yläikärajaksi suositellaan kahdeksaa (8) vuotta ja voi saada pennut korkeintaan kymmenen kuukauden välein

Olisi suotavaa, että joko kirjeitse tai suullisesti jalostusneuvoa pyydettäessä olisi laadittu järjestelmällinen selvitys nartun suvusta, näyttely- ja koepalkinnoista sekä omistajan käsitys koiran luonteesta, käyttöominaisuuksista ja rakenteen yksityiskohdista. Kasvattajan on ehdotettava itse yhtä urosta perusteluineen.

Pyreneittenkoirien tulee olla lonkkakuvattuja. Tulos ei vaikuta rekisteröintiin, mutta jalostustoimikunnan suositus on , että tulos on korkeintaan C, jolloin kuitenkin toisen osapuolen tulee lonkiltaan olla vähintään A.

Pyreneittenpaimenkoirien tulee olla lonkkakuvattuja. Tulos ei vaikuta rekisteröintiin, mutta suositus on että tulos on korkeintaan D (ilman nivelrikkoa ) jolloin toisen osapuolen tulee olla lonkiltaan A tai B. E-lonkkaista ei pidä käyttää jalostukseen

On suotavaa, että pyreneittenkoirilta kuvataan myös kyynärvarret; eikä sairaita/leikattuja (OD) yksilöitä tulisi käyttää jalostukseen.

On suotavaa, että pyreneittenpaimenkoirilta tutkitaan polvet ja kuvataan kyynärvarret, sairaita/leikattuja yksilöitä ei tulisi käyttää jalostukseen

Koiria, joilla on/tai on leikattu entropium (=silmäluomen sisäänkiertymä) ei pidä käyttää jalostukseen

Kahta luonnontöpöhäntäistä pyreneittenpaimenkoiraa ei tulisi astuttaa keskenään.

On suotavaa, että pitkähäntäiset pyreneittenpaimenkoirat tutkitaan mahdollisten häntämutkien varalta (eläinlääkärin todistus).

Väriltään kahta harlekiinia (myös fawn-harlekiinia) pyreneittenpaimenkoiraa ei tule astuttaa keskenään. Harlekiininartulle suositellaan käytettäväksi vain mustaa tai harmaata urosta. Fawn-väristä, sinisilmäistä koiraa ei pidä käyttää jalostukseen

Jalostuksessa käytettävien koirien tulisi olla palkittuja näyttelyssä 1 palkinnolla ja SA:lla kahden eri tuomarin arvostelemana. Toinen tuloksista tulisi saada koiran täytettyä 24 kk (pyreneittenkoira) tai 18 kk (pyreneittenpaimenkoira).

Pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 7.

Jalostuksessa käytettävien koirien sisarusten laadulla on myös suuri merkitys arvioitaessa ko. yksilön jalostuksellisia ominaisuuksia.

Jalostukseen käytettävien koirien jälkeläisseuranta on erittäin tärkeää. Tämä koskee erityisesti rotutyyppiä, terveyttä ja luonnetta.

Kuten edellä on jo mainittu, toimii jalostustoimikunta ohjaavassa ja neuvovassa mielessä yhteistyössä kasvattajien kanssa. Se haluaa kuitenkin painottaa, että vastuu rodun kehityksestä on niin kasvattajilla kuin urosten omistajilla. Tavoitteena tulisi olla laadun parantaminen, eikä määrän lisääminen.

Kasvattajaa ja pentuetta koskevia suosituksia

Kasvattajan tulisi olla Suomen Kennelliiton sekä Suomen Pyreneläisten jäsen ja hänen tulisi kasvatustyössään noudattaa näiden yhdistysten sääntöjä ja suosituksia.

Pennut tulisi luovuttaa eläinlääkärin tarkastamana aikaisintaan 7 - 8 viikon iässä. Kasvattajan tulee antaa pennunostajalle kirjalliset hoito-ohjeet. Rekisterikirja tulisi antaa ostajalle pennun luovutuksen yhteydessä.

Jalostustoimikunta toivoo lämpimästi, että kasvattajat maksaisivat pennunostajiensa ensimmäisen vuoden jäsenmaksun yhdistyksessämme.

Yleistä

Jalostustoimikunta voi suosituksissaan poiketa edellä mainituista ohjeista, mikäli siihen on riittävät perusteet.

Yhdistyksen pentuvälitys välittää ainoastaan jalostustoimikunnan suosittelemista yhdistelmistä syntyneitä pentueita.

© Suomen Pyreneläiset r.y.
CVS $Revision: 3.3 $ $Date: 2010-02-02 20:51:54 $