Suomen Pyreneläiset ry:n säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Suomen Pyreneläiset r.y ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyreneittenkoirien sekä pyreneittenpaimenkoirien kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä levittää tietoa näistä roduista, hoidosta, pidosta ja käytöstä.

Päämääriään yhdistys toteuttaa Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja rotujärjestön laatimien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti mm:

·         tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisutoimintaa

·         järjestämällä neuvonta-, koulutus- sekä keskustelutilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä ja -kokeita sekä kilpailuja yms

·         tiedottamalla kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuuteen

·         seuraamalla harrastamiensa rotujen sekä muun kenneltoiminnan kehitystä niin koti- kuin ulkomailla sekä tekemällä alan kehittämiseen pyrkiviä aloitteita

·         ylläpitämällä yhteyksiä maan kennelkeskusjärjestöön sekä muihin kenneljärjestöihin, niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä toimittamalla näille tietoa ja apua harrastamiensa rotujen puitteissa

3 § TOIMINTA

Yhdistyksen toiminta kattaa koko maan. Varoja kerätään jäsenmaksuilla, järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä ynnä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteää omaisuutta

4 § KIELI

Yhdistyksen toiminnassa käytetään molempia kotimaisia kieliä, kuitenkin siten, että yhdistyksen julkaisut ja kiertokirjeet voidaan laatia yksinomaan suomen kielellä. Kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.

5 § JÄSENYYDET

Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y :n ja Suomen Seurakoirayhdistys - Finlands Sällskapshundförening ry:n jäsen.

Yhdistys voi olla jäsenenä toimintansa kannalta tarkoituksenmukaisissa koti- ja ulkomaisissa järjestöissä ja yhdistyksissä.

6 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, kasvattajan liittämiä pentuejäseniä tai kunniajäseniä.

Syyskokous määrää varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruuden.

Perhejäsenen, joka on varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva henkilö ja asuu samassa osoitteessa, jäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta eikä oikeuta saamaan yhdistyksen virallista julkaisua.

Kasvattajan liittämän pentuejäsenen jäsenmaksu on ½ varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava se jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös.

Hallitus hyväksyy kaikki jäsenyydet.

Kunniapuheenjohtajaksi (ainoastaan yksi kerrallaan) tai kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan ¾ annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

7 § JÄSENOIKEUDET

Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on puhevalta. Kaikilla jäsenillä lukuun ottamatta perhejäseniä on oikeus yhdistyksen viralliseen julkaisuun.

8 § JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksun määrää yhdistyksen syyskokous.

Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

9 § JÄSENEN EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Jäsen on vapaa jäsenyydestään välittömästi.

10 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä:

1.      on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa, tai

2.      on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y :stä, tai

3.      on olennaisella tavalla rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, ellei hän ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua 28. helmikuuta mennessä.

11 § HALLITUS

Syyskokous valitsee yhdistyksen hallituksen. Hallitukseen pyritään valitsemaan tasapuolisesti sekä pyreneittenkoira- että pyreneitteinpaimenkoiraharrastajia.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta paitsi puheenjohtajalla yksi (1) vuosi. Vuosittain erovuorossa on puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset määrätään arvalla hallitusta ensi kertaa valittaessa.

Uusi hallitus ottaa tehtävänsä vastaan kalenterivuoden alussa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi kutsua avukseen ulkopuolisia asiantuntijoita.

12 § HALLITUKSEN KOKOUKSET JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsumana tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään 4 hallituksen jäsentä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 4 jäsentä on läsnä. Mikäli hallitus ei ole päätösvaltainen, varajäsen käyttää varsinaisen jäsenen äänioikeutta.  Hallituksen ollessa päätösvaltainen, varajäsenillä on kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.Varajäsenistä etusija on seuraavassa syyskokouksessa erovuorossa olevalla varajäsenellä.

Hallitus voi tarvittaessa kokoontua sähköpostitse tai puhelimitse kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella. Sähköposti- ja puhelinkokousten pöytäkirjat vahvistetaan seuraavassa hallituksen fyysisessä kokouksessa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta henkilövaaleissa arpa.

13 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

1.      kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön

2.      johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen ja muiden tulojen keruusta, valmistella ja esittää vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä jalostustoimikunnan tomintakertomus

3.      laatia tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

4.      edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

5.      hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto

6.       valita sihteeri ja taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt (sihteeri, rahastonhoitaja  ja muut toimihenkilöt voidaan kutsua hallituksen ulkopuolelta)

7.      valmistella ja esittää kokouksille muut niille kuuluvat asiat

8.      hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet

14 § TOIMIKUNNAT

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Hallitus valitsee toimikuntien puheenjohtajat, jotka esittävät jäsenet hallituksen hyväksyttäviksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita.

15 § JALOSTUSTOIMIKUNTA

Yhdistyksellä on jalostustoimikunta, johon kuuluu vähintään kuusi (6) jäsentä ja puheenjohtaja. Hallitus nimittää jalostustoimikunnan puheenjohtajan, joka yhteistyössä hallituksen kanssa muodostaa jalostustoimikunnan. Puheenjohtajan ja jäsenistön toimikausi määräytyy Jalostustoimikunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti. Jäsenten tulisi edustaa monipuolisesti yhdistyksen edustamien rotujen ja niiden rotumääritelmien sekä jalostuksen tuntemusta.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on yhdistyksen edustamia rotuja koskevan tiedon kerääminen, välittäminen ja tallentaminen sekä yhdistyksen edustamien rotujen kasvatukseen ja jalostukseen liittyvä neuvonta ja opastaminen yhdistyksen edustamien rotujen Jalostuksen Tavoite Ohjelmien ja jalostustoimikunnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisuudessa ja hallitus vahvistaa toimikunnan tekemät päätökset.

Jalostustoimikunta valmistelee ja esittelee hallitukselle toimintakertomuksensa vuosittain ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokous vahvistaa Jalostustoimikunnan toimintaperiaatteet.

16 § TOIMINTAVUOSI

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain.

17 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Vuodessa järjestetään kaksi varsinaista kokousta, syyskokous sekä vuosikokous. Kutsu kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti 14 vuorokautta ennen kokousta, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen julkaisussa 14 vuorokautta ennen kokousta. Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Syyskokousasiat :

1.      Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2.       Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

6.      Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle

7.      Valitaan hallituksen varajäsenet erovuorossa olevien tilalle

8.       Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

9.      Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle

10.  Vahvistetaan eri jäsenryhmien jäsenmaksut seuraavalle vuodelle

11.  Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöjen kokouksiin

12.  Hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

13.  Jäsenistön tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään 15. elokuuta mennessä

14.  Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Vuosikokousasiat:

1.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2.      Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.       Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, varainkertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.      Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.      Esitetään jalostustoimikunnan toimintakertomus

8.      Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet.

9.      Käsitellään jäsenistön tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään 15. tammikuuta mennessä

10.  Muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä


18 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Hallituksen on tällainen kokous on kutsuttava koolle viipymättä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ovat voimassa samat säännökset kuin 17 § kohdalla on varsinaisista kokouksista mainittu.

19 § TALOUDEN TARKASTAMINEN

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

20 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Toisen kokouksista on oltava yhdistyksen vuosikokous.  Ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava vähintään ¾ annetuista äänistä.

Sääntömuutos ehdotus on tarkistettava ja hyväksytettävä yhdistyksen kattojärjestössä ennen sen tuomista kokousten käsittelyyn.

21 § YHDISTYKSEN LAKKAUTTAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Toisen kokouksista on oltava vuosikokous. Ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava vähintään ¾ annetuista äänistä.

22 § LAKKAUTUNEEN YHDISTYKSEN VARAT

Yhdistyksen purkautuessa tulevat sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa tai eläinsuojelua ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.

23 § YHDISTYSLAKI

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.

tulostettava versio